Entidades amigas

EAPC L'Escola d'Administració Pública de Catalunya

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya és un organisme autònom de caràcter administratiu, fundat el 1912, adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola, en defineix l'organització i les funcions.

L'Escola té per missió millorar i innovar les administracions públiques mitjançant la formació i la recerca en matèria de gestió pública, per promoure una cultura i uns valors compartits de servei públic.

Més enllà de l'assumpció dels valors propis de la societat i dels que inspiren els comportaments professionals de les persones que treballen a les administracions, els valors fonamentals que orienten l'acció de l'Escola són l'ètica de servei públic, l'eficiència i l'eficàcia, l'equitat, la transparència, la receptivitat i la pluralitat. Com a organisme al servei institucional, l'Escola procura:

Facilitar la integració del personal en el seu entorn de treball.
Contribuir a millorar els resultats de les persones que hi treballen en el desenvolupament de les seves responsabilitats.
Preparar millor les persones de l'organització per als canvis futurs.

L'activitat de l'Escola s'articula a partir dels eixos següents:

Formació per a la innovació i la millora de la gestió pública a l'Administració de la Generalitat i a les administracions locals de Catalunya.
Formació per contribuir a definir uns valors institucionals propis per a la Generalitat de Catalunya i per a la resta d'administracions catalanes, que incrementi les capacitats institucionals del país, fent compatible la millora de les habilitats gerencials dels empleats públics amb valors públics i institucionals.
Dissenyar una recerca externalitzada que configuri l'EAPC com el think tank in house del país en matèria d'administració pública, i un agent destacat de divulgació.
Potenciació de la xarxa territorial de l'Escola.
Internacionalització de l'EAPC perquè esdevingui un referent a Espanya, a Europa i a l'Amèrica Llatina.
Línies estratègiques
La formació com a instrument de millora i innovació de lesadministracions públiques catalanes.
Una política en formació directiva com a eix fonamental del'Escola.
L'Escola com a agent d'innovació i modernització en l'àmbitde la selecció a les diverses administracions públiques.
La recerca al servei de les polítiques d'innovacióinstitucional de les administracions públiques catalanes.
Un nou model de gestió, i també d'organització,transversal, flexible i adaptable.
Gestió de les xarxes de relacions externes, imatge idivulgació.

URL: http://eapc.gencat.cat/ca/lescola/qui_som/presentacio/

 https://twitter.com/eapccat


  • No GT conformados
  • Aunqie varios investigadores y funcionarios de la EAPC forman parte de la comunidad GIGAPP desde hace años, no hay colaboraciones aún

 

  • Convenio marco de colaboración (borrador no finalizado) GIGAPP EAPC (2016) a ser suscrito en #GIGAPP2016